Polityka Prywatności

W związku z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych regulowanych przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016, na podstawie art. 13 ust 1 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • Ilekroć mowa o: Danych – rozumiemy przez to dane osobowe podane w Formularzu
 • Formularz – rozumiemy każdą formę komunikacji przez stronę internetową www.kgorski.pl
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
 • Umowa Pośrednictwa – umowa zawarta z Górski Nieruchomości Krzysztof Górki w celu pośrednictwa w sprzedaży, nabyciu, najmu lub dzierżawy nieruchomości

§.1 Administrator

Administratorem przetwarzającym Państwa Dane osobowe jest:
Górski Nieruchomości Krzysztof Górski
Rynek Solny 1
22-400 Zamość
NIP 9221301638 REGON 060285119
Kontakt: biuro@kgorski.pl

§.2

Dane które przesłaliście Państwo przez wysłanie ich do nas w Formularzu przez stronę internetową www.kgorski.pl będą przetwarzane przez Administratora.

§.3

Przez wysłanie Formularza wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych.

§.4

Przetwarzamy Państwa Dane, w celu udzielenia informacji o ofertach nieruchomości którymi wyrazili Państwo zainteresowanie lub w celu nawiązania współpracy polegającej na pośrednictwu w sprzedaży, zakupie, najmie lub dzierżawie nieruchomości.

§.5

Państwa Dane będą także wykorzystane – w przypadku zawarcia Umowy Pośrednictwa – dla sprawnego przeprowadzenia realizacji zlecenia z Umowy Pośrednictwa – czyli, między innymi, podjęcia przez nas czynności pośrednictwa w zakupie, sprzedaży, najmie lub dzierżawie nieruchomości, oraz w celu wystawienia faktury VAT za usługę

§.6

Dane osobowe możemy przekazać – oczywiście zachowując wymagane prawem (a także etyką zawodową) normy zawarte w RODO – współpracującymi z nami podmiotom wyłącznie w celu realizacji czynności zawartych w pkt. IV i V niniejszej klauzuli i czynności wynikających z Umowy Pośrednictwa. Podmioty te przetwarzają Państwa Dane zachowując zasady z dyspozycji zawartej w RODO i w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym. Nie przekazujemy danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

§.7

Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.

§.8

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

§.9

Państwa Dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w okresie gdy, jest to niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia czynności o których mowa w pkt. IV i V oraz Umowy Pośrednictwa.

§.10

Podajecie Państwo swoje Dane dobrowolnie, jednak Państwa zgoda na przetwarzanie Danych warunkuje podjęcie przez nas wszelkich czynności. Brak zgody uniemożliwia nam podjęcie jakichkolwiek działań w celu podjęcia współpracy.

§.11

XI) Państwa prawa: W każdym czasie macie Państwo prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia Danych, oraz złożenia skargi do: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§12. Pliki cookies

 1. Witryna www.kgorski.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.